Sinh nhật tháng 6
Thầy Nguyễn Trường Sơn2/6
Thầy Trần Huy Khôi2/6
Cô Nguyễn Thị Thu Vân3/6
Cô Võ Thị Hoàng Oanh5/6
Cô Lương Thị Chi19/6
Thầy Lê Thành Danh21/6
Cô Ngô Thị Tuyết Hồng21/6
Cô Lê Thị Thanh Vân25/6
Thư viện tham khảo