Chuyên mục: Tin GD sở giáo dục. Lượt xem:732
Gửi bởi: dthmai, ngày 21/09/2011

Về kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn các trường ngoài công lập

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Số : 2290 /GDĐT- TrH

Về kiểm tra việc thực hiện

quy chế chuyên môn

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2011

                 

                    Kính gửi : Hiệu trưởng các trường THCS, THPT ngoài công lập.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2011 - 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn tại các trường THCS, THPT ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của các trường đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

 

1.- Nội dung kiểm tra.

- Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT;

- Việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp, khen thưởng và kỷ luật;

- Kế hoạch giảng dạy các bộ môn; hồ sơ dạy học của giáo viên.

 

2.- Thời gian kiểm tra.

Học kỳ I : tháng 10; học kỳ II : tháng 3 (đính kèm danh sách các trường sẽ kiểm tra).

 

Kết quả kiểm tra sẽ được thông báo công khai trên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS, THPT ngoài công lập có kế hoạch tự kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, văn bản để phục vụ cho công tác kiểm tra ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                      - Như trên;                                                      

- Ban giám đốc “để báo cáo”;

- Lưu : VP, GDTrH.                                                    

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

đã ký

 

 

Nguyễn Hoài Chương

 

           

                                                                                                           

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS, THPT NGOÀI CÔNG LẬP

SẼ KIỂM TRA TRONG NĂM HỌC 2011 - 2012

---------------

(kèm theo công văn số 2290 /GDĐT-TrH ngày 20 tháng 9 năm 2001)

 

 

1. Trường DL Bắc Mỹ;

2. Trường TiH, THCS và THPT Nam Mỹ;

3. Trường THCS và THPT Việt Mỹ;

4. Trường DL An Đông;

5. Trường THPT Tư thục Quốc văn Sài Gòn;

6. Trường THPT Tư thục Phan Bội Châu;

7. Trường Tiểu học, THCS và THPT Vạn Hạnh ;

8. Trường THCS và THPT Sao Việt;

9. Trường Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương;

10. Trường THCS và THPT Việt Thanh;

11. Trường THPT Tân Trào;

12. Trường THCS và THPT Khai Minh;

13. Trường THPT Thành Nhân;

14. Trường THPT Tư thục Tân Phú;

15. Trường THPT Tư thục Phan Huy Ích.

 

 

 

 

 

 

 

                                            


>> Nhấn vào đây để xem bài viết từ Sở Giáo Dục và Đào tạo TP.HCM

Bài viết cũ hơn


Bài viết mới hơn